Kurs internetowy

zdobądź kierunkowe wykształcenie bez wychodzenia z domu!

 

dr Anna Adamus-Matuszyńska

Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doradca, konsultant, trener w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania konfliktami, mediacji i negocjacji. Współautor kilkunastu strategii public relations i promocji dla firm oraz samorządów. Autor i redaktor siedmiu książek oraz wielu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce. Ostatnio opublikowała pracę pt.: Wstęp do praktyki public relations. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.

 

Doświadczenie w dziedzinie działalności konsultingowej na rzecz przedsiębiorstw, samorządów, instytucji non-profi, m.in.:

 • opracowanie zasad konkursu i przeprowadzenie rekrutacji w Elektrociepłowni „Bytom” (1998);
 • analiza komunikacji wewnętrznej w hotelu Sheraton w Warszawie (2001);
 • plan działań kryzysowych dla zakładów energetycznych w Polsce (2002);
 • analiza kultury organizacyjnej w GZE S.A. (2003);
 • analiza kultury organizacyjnej Zakładów Energetycznych w Płocku (2003);
 • analiza komunikacji wewnętrznej PKE S.A. (2005)
 • analiza kultury organizacyjnej firmy audytorskiej RW TUV (2005)
 • analiza potrzeb szkoleniowych dla Enion S.A. (2008)
 • analiza potrzeb szkoleniowych dla Getin Banku (2009)
 • projekt kampanii marketingowej dla Kompanii Węglowej S.A. (2011)
 • projekt strategii marketingowej dla Kompanijnego Ośrodka Szkoleniowego S.A. (2011)
 • projekt strategii promocyjnej dla Kolei Śląskich (2012)

Doświadczenie w opracowywaniu strategii promocji miast i regionów”

 • ekspert kluczowy projektu: Plan strategii marketingowej dla województwa małopolskiego na lata 2009 – 2013. (2009)
 • ekspert kluczowy projektu: Strategia marketingowa Sandomierza (2010)
 • ekspert kluczowy projektu: Strategia marketingowa Siewierza (2010)
 • ekspert kluczowy projektu: Strategia Komunikacji Marketingowej Produktów Turystycznych wraz z koncepcją marki miasta Zabrze jako ośrodka turystyki poprzemysłowej na lata 2011-2020.

Doświadczenie w dziedzinie kierowania projektami badawczymi i szkoleniowymi:

 • Międzynarodowy Projekt pt.: Ethnic Conflicts in Central-Eastern Europe (1997 – 1999); Team leader;
 • Adult Education for Restructuring Regions. New Vocational Qualification System for Adults (1999-2000) – menedżer projektu;
 • Project Manager projektu “TEMPUS JEP - 13035/98 Team Approaches to Developing, Implementing and Disseminating Internal Quality Assurance Systems (SQUADDIES)” (1999 – 2001). Menedżer projektu;
 • Efektywne zarządzanie personelem w nowoczesnej organizacji – szkolenia dla kadry kierowniczej (2005 – 2006) – lider projektu;
 • Członek zespołu naukowego realizującego projekt badań statutowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: Efektywność strategii społecznej odpowiedzialności w sektorze prywatnym, non-profit i publicznym. 2011 – 2013.

Doświadczenie w dziedzinie prowadzenia szkoleń, w tym w szczególności na rzecz sektora bankowego: szkolenia pracowników banków: PKO BP; PKO S.A.; ING BSL; BZ WBK; Banki Spółdzielcze, NB, Kredyt Banku oraz firm m.in.: Hotel Sheraton, ENION, OTIS, BMW, GINO ROSSI, PGNiG, INSTANTA, KRD, ZRE, Vattenfall, Partner Servis sp. z o.o., Sudzucker Polska S.A.; ZWiK sp. z o.o. w Zabrzu, organizacji samorządowych takich jak: Urząd Miasta Gliwice, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, i innych.

Wybrane publikacje:

 1. Społeczna odpowiedzialność firmy jako wyzwanie dla public relations. [w]: Public relations – wyzwania współczesności. Pod red. D. Tworzydło; T. Solińskiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Rzeszów 2004, s. 15 – 24.
 2. Social conflict in a transforming society. A case of Poland and the Polish Society. Journal of Economics and Management vol. 2/2005
 3. Etyka. Rozdział w podręczniku pt.: Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Część II. Gdańsk, Katowice, Warszawa 2005 (s. 241 – 286)
 4. Społeczna odpowiedzialność firmy w dobie globalizacji. Annales Tom 8 nr 1/2005
 5. Współczesny kryzys wizerunku. [w]: Public relations w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod redakcja Dariusza Tworzydło i Tomasza Solińskiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Rzeszów 2006.
 6. Interdyscyplinarność public relations. [w]: Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Henryka Przybylskiego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 13- 24
 7. Psychologiczne podstawy public relations. Rozdział II w pracy: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Pod red. J. Olędzkiego i D. Tworzydło. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006
 8. Kategoria odpowiedzialności w nauce o ekonomii i praktyce gospodarczej. [w]: Filozof wśród ekonomistów. Praca pod red. Alojzego Czecha. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach Katowice 2006, s. 119 – 133
 9. Kulturowe uwarunkowania współczesnej działalności public relations. Świat i Słowo. Nr 2 (7) 2006, s. 123 – 135
 10. Konflikty społeczne w Polsce w latach 1989-2006. Uwarunkowania, źródła, metody rozwiązywania. [w:] Nowoczesność. Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. S. Partyckiego. Wydawnictwo KUL. Lublin 2007.
 11. Czy public relations jest specjalnością ekonomiczną? Kilka refleksji nad miejscem PR w strukturze kierunków i specjalności. [w:] Kierunki studiów ekonomicznych – nowe uwarunkowania i wyzwania. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 121 – 12.
 12. Jak budować wizerunek firmy – pracodawcy? Marketing w praktyce, 12/2007
 13. Wpływ konfliktów organizacyjnych na rozwój kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa pod red. Anny Lipki i Stanisława Waszczaka. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 437 – 446.
 14. Rzecznik i wizerunek organizacji. W: Rzecznicy prasowi a public relations. Praca pod red. K. Gajdki; J. Legomskiej. Wyd. EDYTOR, Katowice 2007, s. 9 – 17
 15. Problemy polskiego public relations. Próba diagnozy rozwoju dyscypliny w Polsce. [w:] Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2008.
 16. Dylematy etyczne specjalistów public relations w procesie zarządzania kryzysem. Prakseologia 148/2008
 17. Przyczyny, przebieg i metody rozwiązywania konfliktów społecznych w Polsce po 1989. Próba diagnozy. [w]: Ekonomia i Finanse – współczesne problemy badawcze. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 13 - 34
 18. Wokół public relations regionów. Województwo Śląskie i proces budowania jego wizerunku. W: Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną. Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną. Praca pod red. K. Lisieckiej, T. Papaja. Śląskie centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice 2009, s. 177 - 188
 19. Budowanie wizerunku radnego i samorządowca. W: Budowanie społeczności lokalnej. Jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem? Praktyczny podręcznik samorządowego public relations. Praca zbiorowa pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009
 20. Proces budowania wizerunku miasta/gminy. W: Budowanie społeczności lokalnej. Jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem? Praktyczny podręcznik samorządowego public relations. Praca zbiorowa pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009
 21. Społeczności internetowe etycznym wyzwaniem public relations. W: Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu. Praca pod red. Jerzego Olędzkiego. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 95 – 110
 22. Współczesne wyzwania organizacji w obszarze public relations. W: Komunikacja społeczna  a wyzwania współczesności. Difin 2010, s. 155 – 181.
 23. Personal PR, czyli kreowanie wizerunku sportowca. [w]: Public relations w sporcie. Praca pod red. P. Godlewskiego, W. Rydzaka, J. Trębeckiego. Wyd. Sportwin sp. z o.o., Poznań, 2010, s. 85 – 115
 24. Public relations w budowaniu wizerunku samorządu terytorialnego. (współautor B. Barańska). W: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. Praca pod red. M. Barańskiego, A. Czyż, S. Kubasa. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010, s. 154 – 179.
 25. Społeczna odpowiedzialność w sektorze bankowym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 64/ 2011, s. 119 -134
 26. Konflikty i ich rozwiązywanie w jednostkach ochrony zdrowia. (współautor z H. Saryusz-Wolską). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 (79) 2011, s. 86 - 104
 27. Public relations w rozwiązywaniu problemów społecznych (współautor z D. Polakowskim), [w]: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011
 28. Redaktor naukowy wspólnie z Agatą Austen i współautor artykułów w monografii naukowej pt. Public relations w jednostce samorządu terytorialnego. CH Beck, Warszawa 2011.
 29. Wstęp do praktyki public relations. Podręcznik. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 30. W kierunku integralnego podejścia do CSR. Przegląd teorii odpowiedzialności społecznej. [w]: Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikowania. Praca zbiorowa pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej; R. Maćkowskiej, Wydawnictwo UE, Katowice 2012