Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Pułapki w ofertach wysyłanych pocztą elektroniczną

Poczta elektroniczna wciąż jest jednym z podstawowych kanałów za pośrednictwem, których przesyłane są różnego rodzaju materiały mające na celu reklamę lub promocję określonych podmiotów oraz ich usług. Z tego typu działaniami wiąże się jednak szereg przewidzianych przez prawo obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek uzyskania zgody adresata.

Ochrona danych osobowych

GIODO przyjmuje, że adres e-mail przypisany do danej osoby fizycznej może stanowić dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej „udo”). Oczywiście istnieją pewne spory czy za takie dane można uznać wszystkie adresy e-mail czy też tylko te „zindywidualizowane”, a więc zawierające imię i nazwisko internauty. Spory te nie mają jednak większego znaczenia, jeżeli przyjmiemy że bazy danych zawierają setki lub tysiące adresów. W takich sytuacjach, dla bezpieczeństwa, należałoby przyjąć że baza adresowa zawiera dane chronione na mocy przepisów udo.

Stwierdzenie to ma duże znaczenie dla administratora danych, a więc podmiotu, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych zawartych w bazie. Administrator ten powinien bowiem, przed dokonaniem operacji na danych np. wykorzystaniem ich w celu przesłania oferty promocyjnej, uzyskać zgodę podmiotu, którego dane dotyczą. Udo przewiduje w tym zakresie pewien wyjątek, a mianowicie zgoda nie jest wymagana gdy dane przetwarzane są w celu promocji własnych produktów i usług administratora. W takiej sytuacji należy jednak umożliwić osobie zainteresowanej wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie jej danych.

Warto dodać, że od 1 stycznia br. omawiane przepisy dotyczą również osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Przesyłanie materiałów promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dodatkowo uznawane za przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej „usude”). Przepisy usude wymagają aby przesyłane informacje były „zamówione”, a więc aby osoba lub podmiot, do których są wysyłane, wyraził zgodę na ich otrzymanie. W usude zawarto również pewną wskazówkę interpretacyjną, zgodnie z którą informację można uznać za zamówioną jeżeli odbiorca udostępnił w celu jej otrzymania swój adres elektroniczny. W praktyce, wykorzystywane jest to często w ramach portali internetowych poprzez opublikowanie odpowiedniego okna, w którym można wpisać adres e-mail aby otrzymać newsletter.

Podsumowując, w większości sytuacji dla zgodnego z prawem przesłania informacji promocyjnych lub reklamowych niezbędne będzie uzyskanie stosowanych zgód. Tematykę tę, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów formułowania odpowiednich klauzul i ich wzajemnych relacji oraz wiele innych aspektów prawnych niezbędnych w codziennej pracy PR-owca szczegółowo omówię na szkoleniu „Prawo dla PR-owców”.

Zapraszam,
Wiktor Rainka